Myslíme a konáme ekologicky

Voda rovná sa život

Zadržiavanie vody v území je veľkou témou posledných rokov najmä vo veľkých metropolách, kde je dažďová voda z chodníkov, striech, námestí aj ciest odvádzaná priamo do kanalizácie. To umožňuje vode vsiaknuť do pôdy iba v minimálnom množstve a zem sa tak extrémne presušuje, čo vytvára nepriaznivé podmienky pre život rastlín aj ľudí. Preto sa začali pri výstavbe výraznejšie využívať rôzne nástroje na zadržiavanie vody v území, ktoré zlepšujú klímu a zabraňujú prehrievaniu, čo je v čase globálneho otepľovania problémom predovšetkým veľkých miest. Medzi tieto nástroje patrí budovanie zelených striech, rozsiahlejšia integrácia parkov a zelených námestí, fontán a vodných prvkov ako aj vsakovacích zariadení. Tie budú súčasťou práve realizovaného projektu Ovocné sady spolu s fontánkou s pitnou  vodou a dvoma studňami určenými na zalievanie zelene v centrálne osadenom parku.

Vsakovacie zariadenia slúžia na odbremenenie kanalizačnej siete a zároveň pomáhajú prirodzeným spôsobom lokálne regenerovať podzemnú vodu a vytvárať priaznivé chemické a biologické podmienky nielen pod, ale aj nad povrchom terénu. Zrážková voda vďaka takýmto zariadeniam neskončí v kanalizácii, ale nechá sa vsiaknuť do zeme tak, ako sa to deje vo voľnej prírode.

V súčasnosti sa používajú plastové nádrže, ktoré je možné ľubovoľne spájať do celých galérií a prispôsobiť tak ich veľkosť potrebám každého projektu. Sústava takýchto nádrží sa potom jednoducho zabuduje pod zem na zhromažďovanie a vytváranie zásob vody zo zrážkovej vody zo strechy, spevnených plôch alebo odvodňovacích kanálov. Moderný stavebnicový systém sa vyznačuje vysokou flexibilitou, jednoduchou manipuláciou a rýchlym osadením. Ďalším benefitom je, že akumulačný priestor je až trikrát väčší ako u často používaných betónových skruží naplnených štrkom, pri ktorých treba počítať aj so zvýšenými nákladmi na výkopové práce, odvoz zeminy a dovoz štrku.

Bez vody neporastie

Voda, zadržaná v týchto plastových galériách, tak môže po výdatných dažďoch pomaly a prirodzene vsakovať do pôdy niekoľko dní aj týždňov, čím vytvorí prijateľné a prospešné klimatické podmienky pre všetky živé organizmy. Dôvodom pre budovanie týchto zariadení je aj skutočnosť, že dažďová voda výrazne nezaťaží odpadovú kanalizáciu, čo je pri nárazových a intenzívnych dažďoch často problémom.

Napíšte nám správu

Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt

voliteľné
Image
footer img