Daniel Višňovský: Výhodou združenia je vzájomná inšpirácia a spoločné hľadanie riešení

Daniel Visnovsky

Projekt Ovocné sady hneď od začiatku pevne uchopilo združenie renomovaných stavebných spoločností pod vedením STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.  spolu so SYTIQ, a. s. S Danielom Višňovským, projektovým manažérom divízie CB zo spoločnosti SYTIQ sme sa porozprávali o tom, ako vnímal prácu v konzorciu a čo si zo svojej prvej skúsenosti odniesol.

 

  1. Do projektu ste vstúpili ako člen združenia spolu so STRABAG PS a od začiatku ste pracovali ako zohratý tím. Stavba napredovala podľa harmonogramu aj napriek pandémii. To svedčí o tom, že ste tímoví hráči...

Do projektu sme vstúpili s veľkými očakávaniami, ale zároveň aj rešpektom, nakoľko tím, ktorý bol pridelený na tento projekt nemal veľa skúseností s prácou v združení. No už po prvých dňoch výstavby nám bolo zrejmé, že tento model bude dobre fungovať. Všetko je o ľuďoch a v tomto prípade si dovolím povedať, že sa v rámci oboch spoločností stretli správni ľudia na správnom mieste. Aj napriek tomu, že boli jasne vymedzené zodpovednosti za jednotlivé časti diela, dokázali sme spolupracovať ako jeden tím, ktorý má spoločný cieľ. Odovzdať stavbu včas a k plnej spokojnosti investora.

  1. Každý projekt má svoje špecifiká. Ako dlho sa pripravujete a od čoho všetkého závisia jednotlivé kroky?

Jeden z rozhodujúcich krokov určujúci budúci úspech realizovanej stavby, je dôsledná príprava a plánovanie. Preto skôr ako začneme realizáciu konkrétnej stavby, musí každý člen tímu poznať jej špecifiká v rozsahu zmluvne dohodnutých parametrov – projektová dokumentácia, stavebné povolenia, harmonogram, požiadavky na kvalitu. Vždy musí byť jasné, kto a za čo bude zodpovedný, kto bude mať aké kompetencie, aby každý vopred vedel, aký je rozsah jeho práv a povinností. Pre splnenie cieľa v oblasti času je dôležité navrhnúť optimálny postup realizácie jednotlivých objektov stavebného diela. Vopred špecifikovať všetky nároky na zdroje pre jednotlivé činnosti – pracovníkov, materiály, stroje, ako aj financie. Musíme poznať účinný systém kontroly, lebo len prostredníctvom neho je možné sledovať, či projekt bude dokončený včas, v požadovanej kvalite, v rámci daného rozpočtu a disponibilných kapacít zdrojov.

Zohrany tim sa pozna

  1. Čo je pre vašu prácu kľúčové? Aké znalosti a zručnosti musia mať členovia tímu? Koľko ľudí ste mali angažovaných na tomto projekte?

Chceme po sebe zanechať poctivú a kvalitnú prácu. Preto členovia tímu musia mať na jednej strane všetky potrebné technické, technologické a iné špecifické znalosti v danom odbore. Na druhej strane musia vedieť plánovať, kontrolovať, organizovať, správne sa zorientovať v danej situácii a byť flexibilní. Okrem toho mať aj ekonomické a právne znalosti. Musia byť dôsledne oboznámení s projektmi pre stavbu, s dokumentáciou subdodávateľov a s podmienkami stavebných povolení. Keďže objem prác na projekte sa v čase menil, tak aj počet ľudí v tíme, ktorý stavbu riadil, sa počas realizácie upravoval. Kým na začiatku to boli piati ľudia, počas dokončovania prvej etapy - kedy už zároveň prebiehala aj druhá etapa, sa ich počet zvýšil na 12. Absolútny počet pracovníkov na stavbe sa v čase najvyššieho stavebného výkonu pohyboval okolo 100 osôb.

  1. Vnímate rozdiel, či stavbu realizujete sami ako generálny dodávateľ, ako združenie alebo viac nezávislých firiem?

Určite áno. Čím viac firiem vstupuje do realizácie stavby, tým je to náročnejšie z pohľadu koordinácie a stanovenia správneho postupu jednotlivých činností. Preto je dôležité si na začiatku tieto veci správne odkomunikovať medzi všetkými zúčastnenými stranami a nastaviť jasné pravidlá spolupráce. Výhodou realizácie stavby v združení je, že sa môžeme navzájom inšpirovať rôznymi spôsobmi riešenia problémov a situácií, ktoré nastanú počas výstavby a tak ponúknuť investorovi najvyššiu možnú kvalitu diela. To sa nám na tomto projekte podarilo, a aj preto si myslím, že sme ako združenie odviedli výbornú prácu.

Daniel Visnovsky

  1. Projekt Ovocné sady pozostáva z 11-tich bytových domov, parku, materskej školy, priľahlých komunikácií a parkovacích miest. Výstavba prebieha v dvoch etapách. Celkom široký záber a rôznorodé funkcie... Je to náročný projekt?

Stavba takého počtu bytových jednotiek a prislúchajúcej infraštruktúry za pomerne krátky čas je určite náročná z pohľadu koordinácie procesov, ľudských a materiálových zdrojov. My sme však dokázali vytvoriť skvelý tím odborníkov, ktorí majú skúsenosti s výstavbou podobných bytových objektov, takže všetko na stavbe fungovalo a funguje v každom smere tak, ako má. Klienti budú užívať tento projekt od otočenia kohútika na batérii vo svojom byte, cez komfortné zaparkovanie auta až po hranie sa so svojimi deťmi v krásnom parku, preto sme ku každej časti tohto naozaj rozsiahleho projektu pristupovali maximálne zodpovedne. Veľký dôraz bol počas realizácie kladený na akustickú odolnosť všetkých konštrukcií v styku s vonkajším prostredím, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana vnútorného prostredia bytových domov pred hlukom z automobilovej a leteckej dopravy.

  1. Už onedlho budete zbierať plody svojej práce, pretože druhá etapa sa blíži do finále. O kvalite prevedenia svedčia spokojní klienti, ktorí sa už sťahujú do nových bytov. Ako by ste zhodnotili tento projekt z pohľadu realizátora?

Spoločnými silami sa nám podarilo za približne 900 dní zrealizovať v 1. etape projektu 550 bytov vrátane vonkajších plôch a inžinierskych sietí, a to aj napriek tomu, že významná časť realizácie prebiehala „v covidovom období“ a opatrenia, ktoré sme museli prijať, aby bol zabezpečený plynulý chod stavby neboli jednoduché. Vo finálnej fáze nás výrazne ovplyvnila aj situácia na Ukrajine, a preto si o to viac cením, že sa nám podarilo túto etapu dokončiť v zmluvnom termíne a taktiež vo výbornej kvalite, o čom svedči minimum reklamácií a spokojní klienti. Myslím si, že všetky zúčastnené strany môžu byť hrdé na dobre odvedenú prácu a nás okrem toho teší, že na projekte môžeme pokračovať aj naďalej. Pevne verím, že tak ako teraz pozitívne hodnotíme 1. etapu, rovnako pozitívne budeme o niekoľko mesiacov hodnotiť aj ďalšiu etapu tohto výnimočného projektu.

Zisli sme sa tu dobra partia

Napíšte nám správu

Dohodnite si stretnutie
a vyberte si svoj nový byt

Image
ovocne sady vizualizacia